Stichting Recht voor Groningen is een initiatief van en opgericht door de vereniging Groninger Bodem Beweging die de belangen behartigt van slachtoffers van gaswinning in Groningen.

A

Ook bekend als

ANBI-gegevens

Stichting Recht voor Groningen

Statutaire naam Stichting Recht voor Groningen
RSIN 8561.52.845
Adres Stationslaan 8
Postcode 9919 AB
Plaats Loppersum
Telefoon 06 – 2161 5080
 
E-mail info@rechtvoorgroningen.nl
Website www.rechtvoorgroningen.nl
Statuten Klik hier voor het afschrift
 
Kvk  6553 8897
Bank NL32 RABO 0309 0818 31
 
Bestuur Coert Fossen, voorzitter
Albert Hebels, penningmeester
Ciska van Aken, lid
Raad van toezicht Bram van Dam, voorzitter
Jelle van der Knoop, secretaris
Reint Wobbes, lid
 

Doelstelling
  1. De stichting heeft ten doel het opkomen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de provincie Groningen die bedreigd worden door mijnbouwactiviteiten.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    a. het (doen) verrichten van fondsenwervende activiteiten om gelden te verwerven,
    b. het (doen) voeren van (juridische) procedures ten behoeve van de slachtoffers van mijnbouwschade.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst

Hoofdlijnen van het beleidsplan en verantwoording

Hoofdlijnen van het
beleidsplan
– Het verzamelen van gelden om juridische procedures mogelijk te maken. Daarbij worden procedures geselecteerd die een optimaal effect hebben op de positie van een zo groot mogelijk aantal gedupeerden.
– Het doen voeren van deze procedures en het breed bekendmaken van de resultaten.
– Het verkrijgen van naamsbekendheid.
Beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Gemaakte kosten worden vergoed onder overlegging van de brondocumenten.
Activiteitenverslag Na afloop van elk jaar wordt een verslag over de activiteiten in dat jaar op de website gepubliceerd.
Financieel verslag Over elk jaar wordt een financieel verslag gemaakt dat door een accountant wordt gecontroleerd en dat op de website wordt geplaatst.
Raad van Toezicht Minimaal twee keer per jaar wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. Deze heeft toegang tot alle bescheiden.
Financieel verslag Staat van baten en lasten 2023
Baten
Giften 1.129
Lasten
Bankkosten 172
Batig saldo 1.017
Balans per 31-12-2023
Activa
Liquide middelen 64.953
Passiva
Eigen vermogen 64.953
Datum plaatsing 13 mei 2024
Deel deze pagina
FacebookTwitterEmail